top of page

ייזום ותכנון פרויקט זה בנוי משני מקטעים:
המקטע הראשון - מגשר עד הלום ועד גשר בני ברית ובו יפותח פארק אקסטנסיבי שיכלול את התאמת ערוץ הנחל לספיקות החדשות למניעת נזקי השיטפונות בעיר אשדוד ושיפור גאומורפולוגי ואקולוגי של הנחל הכולל את הרחבת הערוצים, החזרת מיהנדרים שהיו קיימים בשנות החמישים ובוטלו בעבודות הניקוז שבוצעו, תפיסת שטחים להרחבת כתפי הנחל , בניית הנחל כך שיהיה בעל מורכבות מבנית, שתילת עצים וצמחיה ארצישראלית האופיינית לאזור, העצמת המעניינות המקומיים ויצירת בתי גידול לחים איכותיים באזורי המעיינות. 
המקטע השני - מגשר בני ברית עד הים - מקטע זה הינו מקטע של נחל איתן בו ישנה זרימת מים בנחל רחב במהלך כל ימות השנה. התוכנית במקטע זה היא לטפל באיכויות המים ולאפשר שייט בלתי מוגבל בנחל ויצירת אטרקציות תיירותיות שיעצימו את החוויה של הנחל וסביבתו

נחל לכיש אשדוד

סוג הפרוייקט: אקסטנסיבי ואינטנסיבי בשילוב אטרקציות תיירותיות

שטח: 700 דונם

אשדוד.jpg
bottom of page